I sesja Rady Miejskiej

18 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta zebrała się na pierwszej sesji nowo wybrana Rada Miejska. Wręczono zaświadczenia o wyborze radnym i burmistrzowi miasta, odbyły się uroczyste ślubowania. Rada wybrała też swojego przewodniczącego, w osobie pani Ewy Rabek.

Treść wystąpienia Burmistrza Miasta Bogusława Karakuli

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo

Po raz pierwszy z woli mieszkańców, a nie w wyniku politycznych układów, wybrany został Burmistrz Miasta. Nie kryję satysfakcji z tego powodu, że jestem pierwszym Burmistrzem wybranym w demokratycznych, bezpośrednich wyborach.

Tak znaczące poparcie, jakie uzyskałem, jest wyrazem akceptacji dla realizacji mojego programu funkcjonowania i rozwoju miasta. To dla mnie ogromny zaszczyt, ale i odpowiedzialność.

Przyjmuję powierzoną mi funkcję gospodarza miasta z powagą i pokorą, nie popadając w euforię samozachwytu. Zdaję sobie bowiem sprawę z bardzo szerokiego zakresu moich uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności, a przede wszystkim z rozmiaru oczekiwań i nadziei wyborców, związanych z teraźniejszością i przyszłością miasta oraz całej społeczności lokalnej.

Nie przychodzę znikąd i nie zamierzam wyjeżdżać donikąd. Z naszym miastem jestem związany od kilku pokoleń. Tutaj urodzili się moi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Tutaj żyją moi najbliżsi. Tutaj zamierzam żyć i pracować do końca. Dlatego wszystkie sprawy mojej Małej Ojczyzny dotyczą mnie bezpośrednio i są mi drogie, a Jej przyszłość jest także moją przyszłością.

Nie jestem cudotwórcą. Tak jak każdy, kto kiedykolwiek coś robił, czasami popełniam błędy, chociaż staram się ich nie powielać. Tak jak wszyscy jestem ofiarą niekorzystnych uwarunkowań gospodarczych i politycznych, jakie występują w naszym kraju.

Przyjmuję na siebie szeroki wachlarz obowiązków, które będę wykonywał w imieniu i na rzecz wszystkich mieszkańców, nie tylko tych, którzy na mnie głosowali.

Chcę podkreślić z pełną mocą, że dołożę wszelkich starań, aby mimo trudności program wyborczy, który prezentowałem w kampanii wyborczej oraz inne cenne inicjatywy były zrealizowane w jak najszerszym zakresie – tak jak nakazuje mi złożone ślubowanie – w zgodzie z prawem, dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Sokołowa Podlaskiego.

Głęboko wierzę, że jest to także misja Państwa Radnych, niezależnie od tego, przez jakie komitety wyborcze byliście Państwo nominowani. Łączy nas jeden wspólny cel – dobro wspólnoty i jej rozwój, który powinniśmy postawić ponad wszystko co nas różni i dzieli. Z chwilą złożenia ślubowania stał się o­n obowiązkiem indywidualnie każdego z nas i wszystkich razem.

Musimy pozostawić z boku partykularne interesy wąskich grup, formacji społecznych i politycznych, by w zgodzie z etyką funkcjonariuszy publicznych i własnym sumieniem podejmować jak najlepsze decyzje, mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb miasta i kreowanie jego rozwoju.

W tym celu powinniśmy ze sobą aktywnie współpracować: Państwo Radni, Burmistrz z Radą i Radni z Burmistrzem. Nasze doświadczenia, kwalifikacje, podejmowane inicjatywy i wzajemna twórcza krytyka zwielokrotnią możliwości i efekty działalności Rady Miejskiej i Burmistrza.

Nie mamy prawa do prowadzenia wewnętrznej, destruktywnej, wywrotowej polityki, nie mamy również upoważnienia do krytykanctwa dla zaspokojenia własnego „nie bo nie”. Natomiast powinniśmy nawzajem korygować niewłaściwe, niekorzystne decyzje poprzez konstruktywną krytykę, polegającą na negacji i propozycji alternatywnego, lepszego rozwiązania. Taka krytyka jest potrzebna i dobrze służy radnym, Radzie i Burmistrzowi, podnosząc jakość podejmowanych decyzji. Jeżeli na sercu leżą nam wspólne interesy naszego miasta, to nie dopuśćmy, aby ktokolwiek z nas uzurpował sobie prawo do zajęcia biernej pozycji sekundanta. Dla takich pasożytniczych postaw nie powinno mieć miejsca ani w tej, ani w innej Radzie.

Jako Burmistrz, pełniący jednoosobowo kompetencje organu wykonawczego gminy proszę o uzasadnioną krytykę, będącą wyrazem kontroli moich działań w imię dobrze pojmowanego interesu publicznego. Będę bardzo wdzięczny za propozycję każdej lepszej od mojej koncepcji rozwiązywania problemów miasta, czy też kierunków rozwoju.

Szanowni Państwo

Kadencja, w której mieszkańcy powierzyli nam realizację zadań publicznych obejmuje bardzo ważny, historyczny okres akcesji Rzeczpospolitej do struktur Unii Europejskiej. Wszyscy wiążemy z tym duże nadzieje, ale i nie jesteśmy w pełni pozbawieni lęku i niepewności. Tak do końca jeszcze nie jesteśmy świadomi co czeka naszych mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, firmy i nas – władzę samorządową.

Już teraz rysują się pewne szanse i dodatkowe możliwości realizacji zadań gmin. Miasto Sokołów ma silne atuty w postaci opracowań planistyczno-programowych, certyfikatów, które wymagają prawie wszystkie projekty unijne. Miasto ma również szereg potrzeb, które mogą być realizowane przy udziale funduszy Unii Europejskiej. By po nie sięgnąć niezbędnym okazać się może podjęcie kilku strategicznych decyzji, a także determinacja w pokonywaniu szeregu barier formalno-proceduralnych.

Dodatkowych trudności prawnych może nastręczać nowy ustrój miasta, spowodowany zmianami przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie rozgraniczenia kompetencji pomiędzy Radą Miejską i Burmistrzem.

Z tych i innych względów kadencja ta będzie wymagać od nas wszystkich wytężonej pracy, profesjonalizmu, współdziałania oraz współpracy z organami władzy państwowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym powiatu i sąsiednich gmin.

Na zakończenie gratuluję Państwu Radnym zaufania społecznego wyrażonego powierzeniem mandatu radnego i sprawowania władzy publicznej. Życzę, aby Państwa praca i postawa w Radzie Miejskiej, komisjach, które będą powołane oraz w środowiskach zawodowych i miejscach zamieszkania stale przyczyniały się do budowy pozytywnego wizerunku naszego Miasta, jego świetności i poprawy warunków życia mieszkańców.