Zgłaszanie kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

z uwagi na zbliżający się koniec kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, będącej organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, zostały podjęte kroki w celu powołania członków ww. Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego na kolejną kadencję.

W związku z powyższym, pragnę poinformować o rozpoczętym naborze do Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Ogłoszenie, o którym mowa wyżej, zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 30 listopada 2023 r. na podstawie art. 44a ust. 1 oraz art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz na postawie § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Ponadto Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie www.mazoviaa.pl oraz w BIP, na stronie www.zdrowemazowsze.mazovia.pl, a także na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl.

Z poważaniem,
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zdrowia i Polityki Społecznej
Marzena Cendrowska