Projekt „Bulwar nad rzeką Cetynią”

Logo promocyjne projektu

Projekt „Bulwar nad rzeką Cetynią”, zawierający modernizację terenu położonego wzdłuż rzeki, wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia, znalazł się na 11 miejscu listy rankingowej RPO WM.

26 lipca Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/6.2/2/2013 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Na 11 pozycji w/w listy znajduje się projekt złożony przez Miasto Sokołów Podlaski: „Bulwar nad rzeką Cetynią”, którego całkowity koszt realizacji wynosi 840 090,00 PLN. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zagospodarowany zostanie teren przy rzece Cetynia, co przyczyni się do znaczącej poprawy w dostępności do nowoczesnej infrastruktury turystycznej dla mieszkańców Miasta oraz pozytywnie wpłynie na sferę estetyczną miasta. Zostaną zmodernizowane m.in. ciągi pieszo-rowerowe, zamontowane zostanie oświetlenie i oznakowanie ścieżki. Powstała infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmniejszając tym samym ich wykluczenie społeczne.