Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010)

Powszechny spis rolny to jedyne badanie, które dostarcza szczegółowych informacji o rolnictwie dla przekrojów terytorialnych mniejszych niż województwo, np. powiatów i gmin. Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach 1 września – 31 października 2010 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.

Poprzedzony jest obchodem przedspisowym, który rozpoczął się 9 sierpnia i potrwa do 23 sierpnia. Pozwoli on na określenie rzeczywistej liczby gospodarstw rolnych w gminach. W trakcie obchodu rachmistrze spisowi zweryfikują istnienie gospodarstwa rolnego i sprawdzą jego lokalizację. Przekażą również ulotki informacyjne o spisie i wręczą list Prezesa GUS zapraszający do udziału w badaniu.

Powszechny Spis Rolny 2002 przeprowadzony był przy użyciu formularzy papierowych. Spis rolny realizowany w bieżącym roku będzie przeprowadzony wyłącznie przy użyciu formularzy elektronicznych.

METODY I TERMINY SPISU PSR 2010:

Od 1 września do 17 października br. – samospis internetowy.

Na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl będzie udostępniony formularz elektroniczny. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe dla każdego gospodarstwa rolnego zostaną już częściowo wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią się nieaktualne informacje – skorygować je. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza dostępna będzie na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl.

 • Dla gospodarstw, które nie mają dostępu do Internetu będzie możliwość samodzielnego spisania się metodą off-line. Polega ona na wypełnianiu „czystych” formularzy elektronicznych, które nie zawierają żadnych danych. Formularze będzie można pobrać na nośnikach elektronicznych w Urzędzie Gminy i Urzędzie Statystycznym w Warszawie.
 • Od 8 września do 31 października br. ankieterzy statystyczni będą realizować wywiady telefoniczne. Skontaktują się z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają spisu przez Internet. Ankieterzy są pracownikami urzędu statystycznego i dzwoniąc do respondentów będą zobowiązani podać swoje dane identyfikacyjne. Tożsamość ankieterów można w każdej chwili sprawdzić w Urzędzie Statystycznym w Warszawie.
 • Od 8 września do 31 października br. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy wcześniej nie dokonali samospisu lub nie zostali spisani w trakcie wywiadu telefonicznego, zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych. Rachmistrz spisowy ma obowiązek nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz jest osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzenia spisu i jednocześnie złożył na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej. Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand-held. Zebrane dane będą automatycznie kodowane i przesyłane na serwer znajdujący się w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego.

Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zbierane informacje będą dotyczyły m.in.:

stanu na 30 czerwca 2010 r.

 • działalności rolniczej,
 • użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych;

12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.

 • struktury dochodów gospodarstwa domowego,
 • prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym,
 • aktywności ekonomicznej,
 • zużycia nawozów mineralnych, wapniowych.

Zgodnie z ustawą o PSR 2010 r. użytkownicy gospodarstw rolnych będą zobowiązani do udzielania odpowiedzi:

 • ścisłych,
 • wyczerpujących,
 • zgodnych z prawdą.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z 19 listopada 2008r. oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008 r.).
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, z dnia 10 sierpnia 2009 r., poz. 1040).

Wszystkie dane zbierane podczas spisu objęte będą tajemnicą statystyczną – będą poufne i poddane szczególnej ochronie. Wyniki spisu zostaną opracowane w taki sposób, aby nie była możliwa w sposób bezpośredni i pośredni identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych.

Od 1 września zostanie uruchomiona Infolinia dotycząca PSR 2010. Dzwoniąc z telefonów stacjonarnych należy wybrać numer 800 800 800 (połączenie bezpłatne), natomiast dzwoniąc z telefonów komórkowych należy wybrać numer (022) 44 44 777 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora).

Więcej informacji o PSR 2010 znaleźć można na stronach internetowych: www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl.