Forum Gospodarcze 2003

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ma przyjemność zaprosić Państwa na II Forum Gospodarcze. Ta organizowana po raz drugi w naszym mieście konferencja adresowana jest do właścicieli i kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji z terenu miasta i regionu.

Tegoroczną edycję Forum zdominują dwa główne tematy: dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Phare (I dzień) oraz Internet w firmach i instytucjach (II dzień). Tematyka trzeciego dnia to program „Przedsiębiorstwo Fair Play” i Partnerstwo Publiczno-Prawne. Prelekcje i warsztaty poprowadzą eksperci Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Stowarzyszenia Miasta w Internecie, Krajowej Izby Gospodarczej oraz &Jefremienko S.C.

W ramach prezentacji gospodarczych uczestnicy Forum mogą zorganizować w sali konferencyjnej stoiska, celem przedstawienia swojej oferty.

Serdecznie zapraszam do udziału w Forum, które powinno stać się źródłem cennych informacji dla wszystkich organizacji działających w nowych realiach jednoczącej się Europy.

Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski

/-/ Bogusław Karakula

II FORUM GOSPODARCZE
25-27 czerwca 2003
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
ul. Wolności 21
Sala konferencyjna

ORGANIZATORZY:
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”


PROGRAM

I dzień konferencji – środa, 25 czerwca 2003

11.00 Uroczyste otwarcie

11.15-12.00 Narodowy Plan Rozwoju – możliwości i szanse dla biznesu; prowadzący – Józef Orzeł, ekspert Stowarzyszenia Miasta w Internecie

12.00-12.20 Wpływ realizacji Regionalnej Strategii Innowacji województwa mazowieckiego na rozwój sub-regionu ostrołęcko – siedleckiego, prowadzący – Paweł Stępniak, kierownik Zakładu Przedsiębiorczości Innowacyjnej Ośrodka Przetwarzania Informacji (Jednostka badawczo-rozwojowa Ministerstwa Nauki i Informatyzacji).

12.20 – 13.00 Programy dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Phare 2000 i Phare 2001 SSG oraz programy krajowe (Punkty Konsultacyjno-Doradcze), prowadzący – Joanna Kupka, Lina Owczarek – Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Regionalna Instytucja Finansująca.

13.00 – 13.15 przerwa na kawę

13:15 – 15.00 Procedury ubiegania się o dotacje w ramach Phare; zasady przygotowywania wniosków o dotacje w ramach Phare na podstawie programu „Wstęp do jakości” – Warsztaty, prowadzący – Joanna Kupka, Lina Owczarek – Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Regionalna Instytucja Finansująca.

15.00 – 15.20 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o współpracę z Programem Unii Europejskiej IRC East Poland, prowadzący – Paweł Stępniak, Ośrodek Przetwarzania Informacji.

15:20 – 15.45 pytania, dyskusja, zakończenie I dnia konferencji


II dzień konferencji – czwartek, 26 czerwca 2003

10.00 Biuletyn Informacji Publicznej – case study

 • prezentacja funkcjonującej aplikacji
 • zastosowanie
 • zawartość

– Krzysztof Głomb, Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

11.00 do 12.00 Sposoby dostępu do Internetu – Tadeusz Kempisty, Telefony Podlaskie SA

12.00 – 12.15 przerwa na kawę

12.15 – 13.45 „Polski Portal Rozwojowy – szansa dla przedsiębiorczości” – Arek Złotnicki, EMCom Sp. z o.o.

13.45 Portal miejski sokolowpodl.pl – oferta dla biznesu – Piotr Miller, Urząd Miasta Sokołów Podlaski

15.00 Grill


III dzień konferencji – piątek, 27 czerwca 2003

10.00 – 13.00 Prezentacja ogólnopolskiego programu promocji kultury przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym – p. Paweł Zając – Centrum Promocji Polski Wschodniej

13.00 – 13.30 przerwa na kawę

13.30 – 15.00 Partnerstwo Publiczno-Prywatne – Prezes & Jefremienko S.C. p. Marek Jefremienko, konsultant Spółki – p. Agata Wawrzak

15.00 – 15:30 Podsumowanie Forum, zakończenie

Konferencji towarzyszyć będą stoiska informacyjno-promocyjne firm i instytucji.


PRELEGENCI

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja MFP, pełniąc funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa mazowieckiego, odpowiedzialna jest za obsługę programów dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2000.

W ramach Phare 2000 dla przedsiębiorców z Mazowsza są to programy: Wstęp do jakości, Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw, Przygotowanie do działania na rynku europejskim, a w ramach Phare 2001 (Spójność Społeczna i Gospodarcza) – Program Rozwoju Przedsiębiorstw, Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych, Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMwI) jest organizacją non-profit. Powstało jesienią 1997 roku w gronie osób profesjonalnie związanych z samorządem lokalnym, działających na rzecz modernizacji miast i gmin, wprowadzania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji (ICT) wspierających pracę urzędów na szczeblu lokalnym i regionalnym. Stowarzyszenie jest podmiotem prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą, którego dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.

Za główny cel swojej działalności Stowarzyszenie uznaje:

 • udział w tworzeniu i promocji społeczeństwa informacyjnego w Polsce
 • upowszechnianie wiedzy o e-Government, nowych rozwiązaniach ICT – praktycznych i teoretycznych dotyczących zarządzania administracją publiczną
 • proponowanie i wspieranie przedsięwzięć z dziedziny ICT dla integracji Polski z Unią Europejską
 • realizację projektów międzynarodowych
 • organizację konferencji, seminariów i warsztatów tematycznych
 • współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze.

W czerwcu 2002 roku, SMwI podpisało z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji umowę, na mocy której Stowarzyszenie promuje ideę Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto realizuje pilotażowe projekty regionalnych biuletynów w województwach: Mazowieckim i Lubelskim.

EMCom sp. z o.o.

EMCom jest podmiotem utworzonym 5 lipca 2001 roku przez Emax S.A, czołowego integratora systemów informatycznych i Municipium S.A, lidera samorządowej branży wydawniczej w Polsce. Misją EMCom działającego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest szersze niż dotychczas otwarcie rynku samorządowego na inwestycje w nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) oraz profesjonalne wsparcie w tym procesie jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli sektora prywatnego działających na rzecz modernizacji administracji publicznej.

Istotą realizowanych przez EMCom działań, przy wykorzystaniu synergii pomiędzy założycielami spółki, jest m.in.:

 • poszukiwanie i kreowanie nowych atrakcyjnych produktów oraz usług w obszarze zastosowań technologii komunikacji i informacji, a następne ich aktywne lokowanie na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego wymiaru działań,
 • monitoring pozabiznesowych źródeł finansowania projektów z dziedziny technologii informacji i komunikacji,
 • przygotowywanie wniosków i aplikacji projektowych oraz tworzenie międzynarodowych konsorcjów projektowych
 • koordynacja projektów międzynarodowych z udziałem samorządów oraz partnerów technologicznych z Polski,
 • prowadzenie INFOPORT-u, portalu dla samorządów i administracji

Telefony Podlaskie S.A.

Telefony Podlaskie S.A. powstały z woli lokalnych samorządów i przemysłu w 1991 roku, z założycielskim kapitałem akcyjnym w wysokości 100.000 PLN. W 1992 roku otrzymały zezwolenie Ministra Łączności na prowadzenie  działalności operatorskiej. Do sieci publicznej Telefony Podlaskie zostały włączone 20 kwietnia  1996 roku. W chwili obecnej Spółka obsługuje 12.300 abonentów, świadcząc usługi telekomunikacyjne o charakterze powszechnym i dodane. Telefony Podlaskie oferują kompleksową obsługę abonentów w zakresie podłączanie abonentów  w technice analogowej POTS, podłączanie abonentów w technice cyfrowej ISDN, świadczenie dostępu do Internetu w zakresie szerokopasmowym z możliwością otrzymania stałego adresu IP, sprzedaży abonenckich urządzeń końcowych.

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza, utworzona przez 13 założycieli, jest największą i posiadającą najszerszy obszar zainteresowań instytucją samorządu gospodarczego w Polsce. Skupia ponad 500 tysięcy przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w kraju.

Krajowa Izba Gospodarcza reprezentuje interesy polskich przedsiębiorców w stosunku do rządu i do lokalnych organów administracji państwowej oraz współpracuje z Parlamentem w zakresie opiniowania projektu nowych uregulowań prawnych z dziedziny życia gospodarczego. Izba zajmuje się organizacją misji handlowych w Polsce i za granicą, wystaw i targów oraz innych form promocji przedsiębiorczości i handlu zagranicznego.
KIG jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowo-Przemysłowych EUROCHAMBRES, zrzeszającego izby gospodarcze z całej Europy, oraz Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu.

&Jefremienko S.C.

&Jefremienko S.C. jest firmą doradczą dla samorządów lokalnych rekomendowaną w katalogu Local Government Partnership Program. Od lat zajmuje się skutecznym wspieraniem władz gmin, miast i powiatów, doradzając przy wdrażaniu najnowszych narzędzi zarządzania, przy rozwiązywaniu problemów, przeprowadzaniu zmian. Ma bardzo bogate doświadczenia, zna odpowiedzi na wiele Państwa pytań, może dużo pomóc w rozwoju i profesjonalizacji zarządzania.

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Ośrodek Przetwarzania Informacji został utworzony w roku 1990 jako jednostka badawczo-rozwojowa powołana przez Komitet Badań Naukowych (aktualnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji). Statutowymi zadaniami Ośrodka są:

 • gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji naukowej i technicznej;
 • przygotowywanie i udostępnianie informacji niezbędnej do technicznego wspomagania procesów organizacji i finansowania badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych;
 • świadczenie usług informacyjnych dla potrzeb instytucji naukowych, badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw w kraju;
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych obejmujących następującą tematykę:
 • transfer nowych technologii
 • high-tech w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • przedsiębiorczość innowacyjna
 • rozwój informacji naukowej i technicznej
 • promocja osiągnięć technologicznych polskiej nauki i przedsiębiorczości;
 • organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń oraz wystaw.

Ośrodek Przetwarzania Informacji koordynuje pracami nad opracowaniem Regionalnej Strategii Innowacji województwa mazowieckiego.

Działania Ośrodka służą zaspokojeniu potrzeb firm, zwłaszcza małych i średnich. Również organy samorządowe, kierujące się ideą rozwoju przedsiębiorczości w regionie, mogą korzystać z usług oferowanych przez sieć IRC.


AKREDYTACJA

Koszt udziału w konferencji wynosi 50 zł + VAT, płatne na konto Urzędu Miasta: PEKAO S.A. 10701627-1296-2321-0130 lub gotówką w kasie Urzędu.

Koszt stoiska informacyjno-promocyjnego podczas trwania konferencji – do uzgodnienia.

Zgłoszenia udziału w forum można dokonać wypełniając zgłoszenie, telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Miasta.


Kontakt:

Sprawy organizacyjne, program, akredytacja:

Maria Truszkowska
Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
ul. Wolności 21

Sprawy organizacyjne, program:

Piotr Miller
St. ds. promocji i informacji
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
ul. Wolności 21