Protokół z konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w dniu 13 października 2014 r. w trybie określonym Uchwałą Nr X/59/2011 z dnia 24 listopada 2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Protokół z konsultacji: