Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Sokołów Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej  strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej miasta Sokołów Podlaski zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sokolowpodl.pl,  bip.sokolowpodl.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2000r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

1. wersję kontrastową,
2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
3. focus wokół elementów nawigacyjnych,
4. wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia:21.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Miller, adres poczty elektronicznej p.miller@sokolowpodl.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

I. Budynek mieszczący się przy ul. Wolności 21, Sokołów Podlaski

Wejście główne od ul. Armii Krajowej

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Naprzeciwko wejścia głównego do budynku usytuowany jest bezpłatny parking dla interesantów gdzie zostały wydzielone  dwa miejsca parkingowe  dedykowane osobom z niepełnosprawnością.
 2. Wejście główne:
  Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych  ze spocznikiem. Wejście do Urzędu jest nieoznakowane, jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku, brak progów. Przejście do biura obsługi interesantów jest przez wiatrołap  i schody oraz windą.
 3. Biuro obsługi interesantów (BOI) jest usytuowane wyłącznie na parterze, jest przestronne z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich i pętli indukcyjnych.
 4.  Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody dostępne i szerokie nie wyklejone taśmą kontrastującą. Interesanci obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody oraz winda na I kondygnację służą dla pracowników i interesantów Burmistrza. Winda dostępna dla osób poruszających się na wózku, informacja w kabinie w zapisie punktowym.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Interesanci mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: dostępny wideotelefon z usługą tłumacza języka migowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 7. Toaleta:
  Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na I kondygnacji. Dostęp do toalety schodami oraz windą z poziomu wejścia głównego i BOI. Dojście do toalety przez strefę zamkniętą dla interesantów, możliwość wejścia po wcześniejszym zasygnalizowaniu upoważnionemu pracownikowi. Drzwi do toalety wyposażone są w klamkę i zamek z możliwością otwarcia z zewnątrz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak przycisku lub linki do wzywania pomocy.

Wejście boczne od ulicy Wolności

 1. Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika, wewnątrz znajdują się wyłącznie schody.  Po pokonaniu schodów dostęp do Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Funduszy.

II. Budynek mieszczący się przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 18A (Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Naprzeciwko wejścia głównego do budynku usytuowany jest bezpłatny parking dla interesantów gdzie zostały wydzielone  dwa miejsca parkingowe  dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

2. Do wejścia prowadzą schody oraz zjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych.  Możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami ORPA. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich i pętli indukcyjnych.

3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Budynek parterowy. Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Interesanci mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
Brak takiej możliwości.

6. Toaleta :
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi do toalety wyposażone są w klamkę i zamek z możliwością otwarcia z zewnątrz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak przycisku lub linki do wzywania pomocy.