Przegląd terenów zieleni miejskiej.

Delegacja wizytująca miejski skwer.

2 lipca p. Iwona Kublik Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski wraz z pracownikami Urzędu Miast oraz przedstawicielami firmy HORTUS wzięli udział w przeglądzie miejskich terenów zielonych.

W oględzinach udział wzięli: Iwona Kublik – Burmistrz Miasta, Jarosław Tokarski – Naczelnik Wydz. GKŚ, Marta Leśniczuk – UM Sokołów Podlaski, Olga Robak, Bogdan Robak – przedstawiciele firmy HORTUS

Wykaz kontrolowanych terenów objętych umową ma konserwacje zieleni miejskiej:

Ciąg pieszo-jezdnej ul. Bulwar

  1. Potrzeba wykonania remontu, umocnienia brzegów koryta rzeki Cetynia przy ul. Bulwar.
  2. Odświeżenie i wykonanie nasadzeń, uzupełnienie ściółki oraz obrzeży wokół dojścia do Miejsca Pamięci Bulwar.
  3. Oczyszczenie przy pomocy myjki ciśnieniowej z porostów i innych zabrudzeń elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, mostki na rzece Cetynia).
  4. Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej wzdłuż koryta rzeki Cetynia na odcinku Wolności – Kosowska.

Skwer PCK

  1. Potrzeba pielęgnacji drzewostanu od ul. Magistrackiej oraz kolejnym etapie pozostałej zieleni wysokiej wymagającej pielęgnacji na terenie skweru.
  2. Utworzenie grupy roślin i obsadzenie cebulkami kwiatów żonkili w ilości 18200 szt.
  3. Utworzenie grupy roślin stanowiące otoczenie głazu pamiątkowego upamiętniającego Cmentarz Żydowski.

Skwer Ks. Pielasy

Potrzeba kontynuacji modernizacji skweru wraz z nasadzeniami i elementami małej architektury.

Skwer N.M.P.

Uzupełnienie nasadzeń zieleni niskiej.

Skwer Ks. Brzóski

Potrzeba kontynuacji modernizacji skweru.

Pas zieleni przy ul. Śniadeckich

Zakładanie łąk kwiatowych w nowopowstałych pasach zieleni wzdłuż ulicy. Kwietne łąki przyczynią się do rozwoju bioróżnorodności i poprawią bilans wód gruntowych.