V sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2024r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym..
 6. Raport o stanie Miasta Sokołów Podlaski za 2023 rok:
  1. Przedstawienie raportu o stanie Miasta Sokołów Podlaski za rok 2023.
  2. Debata nad raportem.
  3. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołów Podlaski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2023r.
 8. Projekt uchwały RM w spr. absolutorium dla Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski:
  1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.
  2. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2024.
 10. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 11. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XXVII/178/2022 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 marca 2022r. w sprawie ustalenia opłat w żłobku prowadzonym przez Miasto Sokołów Podlaski.
 12. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 13. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 14. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Sokołów Podlaski.
 15. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgodny na zbycie nieruchomości.
 16. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Inwestycji i Finansów na II,III i IV 2024r.
 17. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki i Spraw Społ. na II,III i IV kwartał 2024r.
 18. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju na II, III i IV kwartał 2024r.
 19. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na II,III i IV kwartał 2024r.
 20. Projekt uchwały RM w spr. powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu działania, zadań i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego/j.
 21. Sprawozdanie z działalności Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim za rok 2023.
 22. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2023.
 23. Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Sokołów Podlaski za rok 2023.
 24. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej.
 25. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej.
 26. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej.
 27. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej.
 28. Oświadczenia, wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 29. Sprawy różne.
 30. Zamknięcie Sesji.