XL sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 maja 2023r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2027.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2023.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2027”.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmian programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej dla miasta Sokołów Podlaski „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2022 roku.
 10. Sprawozdanie merytoryczne Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim z realizowanych przez jednostkę działań w roku 2022.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sokołów Podlaski za rok 2022.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2022r.
 13. Oświadczenia, wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie Sesji.