Nagłówki

Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

PE-1.7430.61.2021.MB

Dotyczy: projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla zadania pn. Budowa obwodnicy Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63

Obwieszczenie

Na podstawie art. 9 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 41 ust. 1-3 oraz art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zawiadamiam, iż Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją Nr 166/23/PE.I z dnia 28 kwietnia 2023 r., znak: PE-1.7431.61.2021.MB, zatwierdził „Projekt robót geologicznych dla potrzeb wykonania dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z wykonaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla zadania pn. Budowa obwodnicy Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63”.

Strony przedmiotowego postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 22 59 79 061).

z up. Marszałka Województwa Mazowieckiego
Geolog Wojewódzki
/-/ Wojciech Aniołkowski

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
  2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633)

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Gminy Bielany, Urząd Gminy Repki, Urząd Gminy Sabnie, Urząd Gminy Sokołów Podlaski oraz Urząd Miasta Sokołów Podlaski, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.