„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 2023

Obrazek ilustracyjny - flaga i godło państwowe

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, w tym uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

Odbiorcami programu mogą być:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
    • o stopniu znacznym lub
    • o stopniu umiarkowanym albo
    • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

wartość dofinansowania – 54 623,53

całkowita wartość zadania – 54 623,53