Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

Szczegółowy rodzaj zadań, będących przedmiotem postępowania konkursowego określa treść ogłoszenia dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sokołowa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do składania ofert na realizację zadań publicznych w przedmiotowym zakresie.

Termin składania ofert upływa z dniem 3 lutego 2023 r.