XXXIII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada 2022r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XXXIV/209/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaski z dnia 12 października 2018r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
 5. Projekt uchwały RM w spr. likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.
 6. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 7. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 14. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołów Podlaski w roku szkolnym 2021/2022
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 17. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 18. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej.
 19. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miejskiej.
 20. Oświadczenia i wolne wnioski radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie Sesji.