Dron antysmogowy krąży nad miastem

Dron z kamerą podczas lotu. Zdjęcie ilustracyjne.
foto: Pixabay

Tegoroczny sezon grzewczy jest w pełni. Niestety nadal zdarzają się osoby, które wykorzystują niskiej jakości opał lub nawet spalają odpady. Dlatego pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, realizując obowiązki wskazane w Programie Ochrony Powietrza województwa mazowieckiego i tzw. uchwały antysmogowej, prowadzą w terenie kontrole palenisk domowych oraz jakości paliwa służącego do ogrzania domu. Trwają także kontrole spalania w piecach z użyciem dronów. Drony latają nad kominami i analizują skład dymu pod kątem spalania odpadów.

W przypadku wykrycia nieprawidłowego jego składu, Uprawnieni pracownicy Urzędu Miasta mają prawo zarówno wejść do kotłowni, jak również poprosić o okazanie dokumentów i udostępnienie wszelkich danych związanych z problematyką kontroli.

Jednocześnie informujemy, iż  zgodnie z art. 379 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie lokalu.

Kontrolujący uprawnieni są w szczególności do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w tym pobierania próbek;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli, w tym dokumentów wskazanych w uchwale antysmogowej (świadectwo jakości paliw, dowód zakupu paliw, dokumentacja techniczna urządzenia grzewczego).

Przypominamy, iż udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych (w tym pobrania próbki popiołu z paleniska) stanowi przestępstwo z  art. 225 Kodeksu Karnego. Zgodnie z §1 tego przepisu: kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Urzędnicy w trakcie czynności w przypadku stwierdzenia w piecu lub bezpośrednim sąsiedztwie odpadów, wykonają dokumentację fotograficzną i zaznaczą tą informację w treści protokołu z kontroli. W sytuacji stwierdzenia spalania w kotle drewna, wykonywany jest pomiar jego wilgotności która powinna wynosić mniej niż 20%. Gdy do produkcji ciepła wykorzystywany jest węgiel, kontrolujący weryfikują jego ziarnistość w oparciu o zapisy tzw. uchwały antysmogowej.

W trakcie kontroli mogą zostać pobrane próbki popiołu z paleniska celem wykonania badań jego składu przez akredytowane laboratorium. Naczynia na popiół są zamykane podczas kontroli i zabezpieczane plombą z numerem w obecności osoby kontrolowanej. W przypadku stwierdzenia, iż w budynku funkcjonuje kocioł na paliwo stałe nie spełniający warunków określonych w uchwale antysmogowej, osoba kontrolowana zostanie poinformowana o granicznym termie wymiany kotła oraz otrzyma ulotkę informacyjną na temat zapisów uchwały antysmogowej. 

Równolegle podczas kontroli palenisk sprawdzany jest sposób gospodarowania odpadami komunalnymi i częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości.

Apelujemy, aby wspólnie dbać o czyste powietrze, gdyż paląc odpady bądź złej jakości paliwo trujemy nie tylko siebie ale również wszystkich wokół. Jeśli widzimy, że ktoś narusza przepisy i zanieczyszcza powietrze paląc odpady lub nielegalnie odprowadza nieczystości ciekłe powinniśmy zgłosić to do Urzędu Miasta Sokołów Podlaski  tel. 25 7817554.