Dodatek węglowy – informacje

Piec centralnego ogrzewania - grafika ilistracyjna
foto: pixabay

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców uprzejmie informujemy, że w dniu 11.08.2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wniosek dostępny jest już do pobrania na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

oraz w formie papierowej w siedzibie Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Wolności 26.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie na skrzynkę ePUAP Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego). Uwaga: wniosek załączony do pisma powinien być w formacie PDF i podpisany profilem zaufanym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wnioski przesłane jako scan dokumentu, zdjęcia bądź zapisane jako obraz nie są wnioskami złożonym zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • tradycyjnie (papierowo) w Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Wolności 26, 08-300 Sokołów Podlaski, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15.00 (z wyjątkiem środy – dzień wewnętrzny).

Informacje zawarte we wniosku w zakresie źródeł ciepła oraz stosowanego paliwa, muszą być zgodne z deklaracją złożoną do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Świadczenie będzie wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Więcej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy