Burmistrz Miasta z absolutorium

Fotomontaż: zdjęcie z obrad Rady Miejskiej z wynikami trzech głosowań, o których mowa w tekście.

W poniedziałek 27 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej. Jednym z najważniejszych punktów był projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.

Zastępca Burmistrza Miasta, p. Krzysztof Dąbrowski, zaprezentował raport o stanie Miasta Sokołów Podlaski za rok 2021, po czym odbyła się dyskusja i głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza. Udzielono go 13 głosami, przy jednym wstrzymującym się.

Kolejnym punktem był projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołów Podlaski, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok. Uchwałę przyjęto identycznym stosunkiem głosów.

Kolejne głosowanie – nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski – poprzedziło odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi absolutorium jednogłośnie.


Do pobrania

Skrócona prezentacja raportu: