Kwalifikacja wojskowa 2022

Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Miasta Sokołów Podlaski zostanie przeprowadzona w dniach od 1 czerwca do 6 czerwca 2022 w Sokołowie Podlaskim, w SP ZOZ Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 (wejście od ulicy gen. Wł. Andersa).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 17).

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 2003 r.
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. Osoby urodzone w latach 2001- 2002, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2022,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2022 r.,
 4. Kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944),
 5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja jest obowiązkowa. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej osób z terenu Miasta Sokołów Podlaski można uzyskać w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski pok. 113, lub telefonicznie pod numerem: 734 157 028

Podczas kwalifikacji wojskowej ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej. W tym celu, w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej. Ponadto, każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej zakładana jest ewidencja wojskowa oraz wydawany wojskowy dokument osobisty, czyli książeczka wojskowa z wpisem m.in. o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 • posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

UWAGA – SANKCJE KARNE

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, może nałożyć na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę, w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.