Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Obrazek ilustracyjny - flaga i godło państwowe

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

Celem programu jest  wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  3. o stopniu znacznym lub
  4. o stopniu umiarkowanym albo
  5. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

wartość dofinansowania – 74 939

całkowita wartość zadania – 74 939