Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje, że ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.

Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego (w przypadku rekrutacji do szkoły podstawowej dotyczy to wyłącznie uczniów spoza obwodu szkolnego danej szkoły).

Informacje w powyższym zakresie zawiera zarządzenie nr 12/2022 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 24 stycznia 2022r.