XXIV sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2021r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Projekt uchwały RM w spr. zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 6. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 7. Projekt uchwały RM w spr. określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XXV/144/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 października 2004r. w sprawie ustalenia sposobu poboru opłaty targowej.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 12. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie miasta Sokołów Podlaski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 13. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 14. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołów Podlaski do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 15. Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia petycji.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołów Podlaski w roku szkolnym 2020/2021.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 18. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 19. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miejskiej.
 20. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej.
 21. Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Miejskiej.
 22. Oświadczenia i wolne wnioski radnych.
 23. Zamknięcie Sesji.