Wyłożenie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sokołowskiego”

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 54 ust. 1, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.10.2021 r. do 26.10.2021 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem https://powiat-sokolowski.bip.net.pl/?a=13759.

Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim lub drogą poczty elektronicznej na adres sekretariat@powiat-sokolowski.pl do dnia 26.10.2021 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.