Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Miasto Sokołów Podlaski  przystąpiło do realizacji zadania: Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021, który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego wartość dofinansowania – 48 327,60 zł całkowita wartość zadania – 48 327,60 zł

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 

Program adresowany jest do

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego,

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Uczestnicząc w Programie mieszkańcy Miasta mogą  poprawić własne funkcjonowanie w życiu społecznym ograniczając skutki niepełnosprawności, podejmować aktywności, których dotychczas z uwagi na istniejące bariery, nie byli w stanie samodzielnie realizować.

Program realizowany jest przez Centrum Pomocy Socjalnej ul. Wolności 26 w Sokołowie Podlaskim, tel.25 781 65 99 lub 25 787 27 39

Uwaga: rozpoznanie w zakresie udzielania pomocy rodzinom odbywa się zawsze przy udziale pracownika socjalnego Centrum, którego uprawnienia można zweryfikować poprzez wgląd w legitymację służbową, bądź dzwoniąc do Centrum.