Opieka wytchnieniowa

Miasto Sokołów Podlaski  przystąpiło do realizacji zadania: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego wartość dofinansowania – 51 408 zł całkowita wartość zadania – 51 408 zł

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)      dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2)      osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez:

  • czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację,
  • wzmocnienie ich osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,

Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

W Sokołowie Podlaskim Program realizowany jest przez Centrum Pomocy Socjalnej  ul. Wolności 26 w Sokołowie Podlaskim, tel.25 781 65 99 lub 25 787 27 39. Zgłoszenie do udziału następuje na podstawie karty kwalifikacyjnej. Wsparcie jakie oferujemy mieszkańcom obejmuje opiekę wytchnieniową w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Pomoc realizowana będzie do końca roku 2021.

Uwaga: rozpoznanie w zakresie udzielania pomocy rodzinom odbywa się zawsze przy udziale pracownika socjalnego Centrum, którego uprawnienia można zweryfikować poprzez wgląd w legitymację służbową, bądź dzwoniąc do Centrum.