Uwaga na bezdomne zwierzęta

zdjęcie ilustracyjne
foto: janaaa / Pixabay

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski apeluje do mieszkańców Miasta Sokołów Podlaski o zwrócenie szczególnej uwagi na problem bezdomności zwierząt. Problem jest w ostatnim czasie zgłaszany przez mieszkańców naszego miasta. Należy zauważyć, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez swoich opiekunów.

Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, że część psów zgłaszanych do schroniska ma swoich opiekunów. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Często dochodzi do, tzw. „wypuszczania” psów bez opieki na zewnątrz posesji, czy mieszkania. Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas grupy psów potrafią przebywać w pobliżu nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Taka sytuacja trwa nawet do dwóch tygodni. W tym czasie (wiosna i wczesna jesień) niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów oraz nadgorliwe ich wyłapywanie oczywiście pod warunkiem, że nie są one ranne lub agresywne.

Jak właściwie postępować w przypadku zwierząt biegających wolno bez opieki właściciela?

W przypadku, gdy właściciel regularnie biegającego bez opieki zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie przedstawicielom policji, którzy ma prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.

W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, wówczas należy zgłoszenia kierować telefonicznie lub osobiście do pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 7817556. W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy urzędu, w sprawach dotyczących zgłoszeń bezdomnych zwierząt należy kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim.

Przekazując zgłoszenie do Urzędu Miasta, czy Komendy Policji należy podać:

  • swoje dane osobowe,
  • miejsce przebywania zwierzęcia,
  • opis zwierzęcia
  • nr telefonu kontaktowego.

Obowiązki właścicieli zwierząt

Pracownicy Urzędu Miasta Sokołów Podlaski przypominają, że z § 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sokołów Podlaski wynikają obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przez zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

3. Właściciel psa zobowiązany jest do:

1) dopilnowania aby pies wyprowadzany był na smyczy, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na terenach zielonych o ile nie ma takiego zakazu,

2) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

Obowiązkowe szczepienia zwierząt

Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.) „Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie” oraz „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia”. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez lekarza weterynarii. Zgodnie z art. 85 ust. 1A w/w ustawy: „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku podlega karze grzywny”.