Nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+”

Logo programu

Nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+” rozpoczyna się 1 czerwca 2021 r. i będzie trwał do 31 maja 2022 roku. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres i tym samym kontynuować pobieranie świadczenia należy złożyć w terminie nowy wniosek.

Wnioski można składać:

– od 1 lutego wyłącznie online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS ,

– od 1 kwietnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim ( przypominamy, iż środa jest dniem wewnętrznym) lub za pośrednictwem poczty na adres Centrum Pomocy Socjalnej ul. Wolności 26, 08-300 Sokołów Podlaski.

Przypominamy, że w związku z likwidacją kryterium dochodowego, świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia. jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Świadczenie przysługuje temu z rodziców, z którym dziecko zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców może złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznane mu świadczenie w wysokości adekwatnej do okresu sprawowania opieki.

Obecnie przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.