Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Sokołów Podlaski w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833 ze zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Sokołów Podlaski w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Aktualizację Projektu założeń wykłada się do publicznego wglądu przez okres 21 dni od dnia 08.09.2020 r., w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski, w godzinach pon. – pt. 8.00-16.00 i na stronie www.bip.sokolowpodl.pl Urzędu Miasta Sokołów Podlaski.

Zgodnie z art. 19 ust. 7 ww. ustawy, osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Sokołów Podlaski mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Sokołów Podlaski w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 które należy składać w formie pisemnej do Urzędu, lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@sokolowpodl.pl

Wniosek z uwagami powinien zawierać imię, nazwisko, adres i kontakt telefoniczny do wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2020 r. Wnioski złożone po upływie terminu wyłożenia do publicznego wglądu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.