XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 713), oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 18.06.2020r. zwołuję na dzień 22 czerwca 2020r. (poniedziałek) na godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną XV Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2020-2035.
  3. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2020.
  4. Projekt uchwały RM w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski.
  5. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej