Ponowne konsultacje społeczne dot. gospodarowania odpadami komunalnymi

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

w sprawie ponownego przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaski dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Po uwzględnieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, na podstawie Zarządzenia Nr 84/2020 z dnia 13 maja 2020 r. Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski w sprawie ponownego przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ogłaszam

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Sokołowie Podlaskim. Konsultacjom podlegać będą projekty następujących uchwał:

  1. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski,
  2. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz sposobu świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
  3. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski,
  4. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju oraz związany z nią brak możliwości przeprowadzenia konsultacji w formie otwartego spotkania z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, w/w projekty uchwał zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.sokolowpodl.pl w celu zgłoszenia opinii, wniosków oraz uwag.

Uwagi i wnioski do konsultowanych projektów uchwał kierować należy na adres poczty elektronicznej um@sokolowpodl.pl oraz pisemnie na adres Urząd Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, 08 – 300 Sokołów Podlaski do dnia 28 maja 2020 r.

Po rozpatrzeniu wszystkich uwag i wniosków zgłoszonych do projektów uchwał w trakcie konsultacji, zostaną one przekazane przez Burmistrza Miasta pod obrady Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.