XI sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2019r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Projekt uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2020-2033.
 6. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2020.
 7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
 9. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 11. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok”.
 12. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w 2020r.
 13. Projekt uchwały w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2019.
 14. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Sokołów Podlaski.
 15. Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/174/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 16. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołów Podlaski w roku szkolnym 2018/2019.
 18. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 20. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 21. Przyjęcie protokołu VIII Sesji Rady Miejskiej.
 22. Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Miejskiej.
 23. Przyjęcie protokołu X Sesji Rady Miejskiej.
 24. Sprawy różne
 25. Zamknięcie Sesji.