VII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 czerwca 2019r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 7. Raport o stanie Miasta Sokołów Podlaski za 2018 rok:
  1. Przedstawienie raportu o stanie Miasta Sokołów Podlaski za rok 2018,
  2. Debata nad raportem,
  3. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołów Podlaski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2018r.
 9. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski:
  1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.
  2. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 10. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019r.
 11. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Projekt uchwały RM w spr. ustanowienia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 14. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Sokołów Podlaski nieruchomości.
 15. Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi.
 16. Projekt uchwały RM w spr. przyznania Nagrody Rady Miejskiej.
 17. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sokołów Podlaski za rok 2018.
 18. Przyjęcie protokołu V Sesji Rady Miejskiej.
 19. Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Miejskiej.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie Sesji.