Rewitalizacja Miasta Sokołów Podlaski – kontynuacja budowy Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski na terenach dawnej cukrowni, I etap wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

foto: Rewitalizacja Miasta Sokołów Podlaski - kontynuacja budowy Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski na terenach dawnej cukrowni, I etap wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - syreny 1024x98

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VI Jakość życia, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rewitalizacja podobszarzu nr 1 Miasta Sokołów Podlaski poprzez zapewnienie bazy dla rozwoju funkcji społecznych i gospodarczych, zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju oraz poprawę warunków życia. Realizacja inwestycji poprawi stopień wyposażenia miasta w infrastrukturę gospodarczą i społeczną, zwiększy jego spójność przestrzenną, w tym zakresie z innymi obszarami województwa oraz poprawi atrakcyjność obszaru w opinii inwestorów, przedsiębiorców oraz obecnych i przyszłych mieszkańców. Cel będzie zrealizowany poprzez modernizację i udostępnienie mieszkańcom wysokiej jakości infrastruktury przeznaczonej na cele gospodarcze i infrastruktury edukacyjnej, zgodnie z przyjętą polityką władz lokalnych dot. rewitalizacji obszarów zdegradowanych i wdrażania zrównoważonego rozwoju całego miasta. Dzięki realizacji inwestycji zrewitalizowana zostanie zdegradowana przestrzeń terenów poprzemysłowych, przywrócone zostaną funkcje gospodarcze obszaru.

Projekt przewiduje realizację zadań inwestycyjnych wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji jako zadania służące kompleksowej poprawie warunków życia mieszkańców. Zadanie zostanie osiągnięte dzięki nadaniu nowych funkcji społeczno-gospodarczych na podobszarze rewitalizacji nr 1 i poprawie świadczenia obecnych usług społecznych. Komponenty ujęte w projekcie pozwalają na stworzenie bazy do rewitalizacji i rozwoju obszarów poprzemysłowych na terenie Sokołowa Podlaskiego.

Inwestycja przewiduje kompleksową modernizację czterech budynków położonych na obszarze rewitalizacji, w tym:

 • modernizację trzech budynków starej cukrowni w celu przywrócenia funkcji gospodarczych (powierzchnia magazynowa, biurowa, usługowa) i uruchomienia stałej ekspozycji. Prace obejmują uzbrojenie terenu, przebudowa układu komunikacyjnego, dostosowanie budynków do potrzeb Parku Przemysłowego – wymiana instalacji, tynków, posadzek, przebudowa ścian wewnętrznych, modernizacja konstrukcji dachu, wzmocnienie fundamentów i murów, wykonanie izolacji termicznych i hydroizolacji, wymiana starej stolarki i ślusarki)
 • termomodernizację budynku użyteczności publicznej, służącego celom edukacyjnym
  w Mieście Sokołów Podlaski poprzez modernizację stropodachu, stropów, przegród stropodachu łącznika i ścian zewnętrznych.

Budynki objęte projektem:

 • Budynek nr I b
 • Budynek nr I c
 • Budynek nr I hi
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2.

Działania planowane w ramach projektu:

Budynki Parku Przemysłowego

 • uzbrojenie terenu,
 • przebudowa układu komunikacyjnego,
 • dostosowanie budynków do potrzeb Parku Przemysłowego, w tym:
 • wymiana instalacji, tynków, posadzek,
 • przebudowa ścian wewnętrznych,
 • modernizacja konstrukcji dachu,
 • wzmocnienie fundamentów i murów,
 • wykonanie izolacji termicznych i hydroizolacji,
 • wymiana starej stolarki i ślusarki
 • dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • zagospodarowanie terenu wokół budynków Parku Przemysłowego objętych projektem

Budynek PSP nr 2

 • modernizacja stropodachu,
 • modernizacja stropu wewnętrznego ostatniej kondygnacji,
 • modernizacja przegród stropodachu łącznika i ścian zewnętrznych,
 • rozebranie i ponowny montaż pokryć dachowych.

Wartość projektu ogółem to 8 996 349,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 6 497 383,98 zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (74,99%): 4 872 388,24 zł