V Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Projekt uchwały w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2019.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie miasta Sokołów Podlaski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Sokołów Podlaski.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa.
 10. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Sokołów Podlaski”.
 11. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały określającej wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Programu wspierania rodziny dla miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2021 „.
 13. Projekt uchwały w spr. wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2019”.
 14. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2022”.
 15. Projekt uchwały w spr. wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 16. Sprawozdanie z wykonania „Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Sokołów Podlaski za lata 2016-2018”.
 17. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej.
 18. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej.
 19. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej.
 20. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej.
 21. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie Sesji.