Przydatne strony i telefony

  • Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123
  • Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” 22 668-70-00
  • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002
  • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
  • Telefon zaufania Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 25 787-29-99
  • Pomarańczowa Infolinia dla rodziców pijących dzieci lub zażywających narkotyki 801 14 00 68
  • Telefon zaufania uzależnienia behawioralne 801 889 880