Uczniowie „Dwójki” o rewitalizacji

Uczniowie podczas zajęć

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 przystąpiła  do  „Konkursu wiedzy o Mazowszu” organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dotyczy on  szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie edukacyjne ma na celu: zainteresowanie młodzieży dziedzictwem i współczesnością Mazowsza, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Jednym z zadań w konkursie jest realizacja projektu edukacyjnego w którym udział wzięli reprezentanci Samorządu Uczniowskiego:  Sandra Hardej, Ewa Pasek, Emilia Gałecka, Bartłomiej Zmarzlik i Kacper Gałaguz.

Przed ogłoszeniem konkursu uczniowie „Dwójki” uczestniczyli w podsumowaniu projektu „Rola kultury w procesie rewitalizacji”, które odbyło się na terenie Parku Przemysłowego. Z zainteresowaniem wysłuchali  informacji o projekcie murala  i aspektach technicznych wykonania tego bliskiego młodym ludziom  rodzaj sztuki plastycznej

Podczas prelekcji poznali rolę rewitalizacji jako  szeroko rozumianego zespołu zintegrowanych działań  którego celem jest adaptacja poprzemysłowych terenów i  obiektów do pełnienia różnorodnych funkcji wynikających z  potrzeb lokalnej społeczności. Takie działania z powodzeniem realizowane są w różnych miastach województwa mazowieckiego.   Uznali, że rewitalizacja jest ciekawym zagadnieniem, a ze względu na miejsce zamieszkania bezpośrednio ich dotyczącym. Ponadto jej efekty mogli dostrzegać codziennie  obserwując prace związane z remontem elewacji ich szkoły. Postanowili, że tej tematyki dotyczył będzie ich projekt: „Wczoraj cukrownia, dziś…o rewitalizacji na Mazowszu”. Korzystając z różnych  źródeł zdobyli informacje dotyczące projektów rewitalizacyjnych terenów po byłej cukrowni, zawiązania Komitetu Rewitalizacji, powstania Parku Przemysłowego i planów utworzenia  Muzeum Regionalnego.

W przypadku tego rodzaju przedsięwzięć priorytetowym zagadnieniem jest pozyskiwanie funduszy na ich finansowanie. Skomplikowaną problematykę przybliżył  zaproszony w tym celu do szkoły p. Dariusz Flisiuk – Naczelnik Wydziału Funduszy Urzędu Miasta. Wyjaśnił uczniom złożoną drogę, począwszy od poszukiwania różnorodnych źródeł finansowania, przygotowywania i składania wniosków, poprzez skomplikowane procedury przetargowe i rozliczanie wykonanych inwestycji.

Kolejnym etapem realizacji projektu była wizyta w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta. Pracownicy tej placówki zaprezentowali uczniom biorącym udział w  projekcie bardzo interesujące materiały i dokumenty dotyczące historii byłej cukrowni  i dzielnicy Elżbietów jak ówcześnie nazywała się ta część miasta. Na potrzeby realizacji projektu udostępniono archiwalne fotografie pozyskiwane od mieszkańców miasta i nabywane na aukcjach. Podczas spotkania edukacyjnego młodzi ludzie mieli okazje sprawdzić poziom swojej wiedzy dotyczący interesujących ich zagadnień poprzez wykonanie różnorodnych zadań przygotowanych przez pracowników pracowni.

Po przygotowaniu teoretycznym  przyszedł czas na zajęcia w terenie, których  celem było  odnalezienie miejsc utrwalonych na starych fotografiach i dostrzeganie różnic
w porównaniu ze stanem  obecnym, które są efektem realizacji projektów rewitalizacyjnych.  Wykonywane podczas pieszej wycieczki  zdjęcia pozwoliły na trwałe uchwycić zmiany zachodzące w dzielnicy z uwzględnieniem budynku szkoły, której są uczniami.  Efekty analizy porównawczej  zaprezentowane zostały w szkole w formie wystawy fotograficznej.

Podczas zdobywania informacji dotyczących  rewitalizacji w Sokołowie Podlaskim nasi uczniowie zapoznali się z  procedurami przystępowania mieszkańców miasta do powołanego w mieście   Komitetu Rewitalizacji. Postanowili zgłosić do niego swój akces jako przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego „Dwójki”. Przeprowadzili wśród uczniów szkoły ankietę z której wynika , że młodzi ludzie chcieliby aby jeden  z remontowanych budynków Parku Przemysłowego przeznaczyć na Park Trampolin. Swoją propozycję przesłali pocztą elektroniczną do Urzędu Miasta.

Wzbogacaniem  wiedzy przez uczestników projektu było poszukiwanie  efektów jakie przyniosła rozpoczęta wcześniej  rewitalizacja   w innych  miastach Mazowsza.  Jako przykłady dobrych praktyk  wskazali:  miasteczko poprzemysłowe w Żyrardowie, Starą Papiernię w Konstancinie – Jeziornie, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” W Radomiu, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie czy Teatr Nowy w Warszawie. Uczniowie naszej szkoły  chcieliby, żeby Park Przemysłowy po byłej cukrowni podobnie jak budynek biblioteki miejskiej zaadaptowany w budynku  dworca PKP trafił do albumu „Perły Mazowsza. Fundusze Europejskie w Obiektywie” i został wizytówką miasta.

Końcowym punktem zakończonego 16 stycznia  projektu były przeznaczone dla uczniów naszej szkoły,  prowadzone w różnych formach  prezentacje jego przebiegu i efektów. Oprócz realizacji celów wymienionych powyżej, bardzo ważnym zadaniem było rozwijanie postaw obywatelskich młodych ludzi poprzez poznawanie problemów i potrzeb lokalnej społeczności, tworzeniu opinii na ich temat i zgłaszaniu własnych propozycji ich rozwiązania.

Robert Jaszczuk – opiekun Samorządu Uczniowskiego