Drugi nabór do Komitetu Rewitalizacji

Informacja Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 03.10.2017

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, na podstawie Uchwały Nr XXI/111/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza drugi otwarty nabór do składu Komitetu Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

a) sektor społeczny (organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, działające na terenie Miasta Sokołów Podlaski) – od 1 do 2 osób;

b) podmioty prywatne (prowadzące działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym) – od 1 do 3 osób;

c) mieszkańcy Miasta Sokołów Podlaski, którzy nie są wymienieni w pkt a) i b), nie pracujący w jednostkach organizacyjnych Miasta Sokołów Podlaski – od 2 do 3 osób.

d) wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe (prowadzące działalność na obszarze zdegradowanym) – od 1 do 3 osób.

Obszary zdegradowane określa Uchwała Nr XVIII/100/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski.

Osobami delegowanymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Przy wyborze członków Komitetu brane będą pod uwagę następujące elementy:

a) znajomość tematyki dotyczącej rewitalizacji,

b) uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych dot. Gminnego Programu Rewitalizacji,

c) miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na obszarze zdegradowanym wyznaczonym uchwałą Rady Miasta.

Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej, lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny utraty praw publicznych.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc w Komitecie, złożone oferty poddane zostaną ocenie punktowej przez komisję, powołana przez Burmistrza Miasta.

Skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski zostanie ustalony zarządzeniem Burmistrza Miasta, na podstawie prawidłowo dokonanych zgłoszeń i oceny punktowej komisji.

Zgłoszenia można składać do dnia 20 października w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski lub pocztą elektroniczną na adres promocja@sokolowpodl.pl z tematem „Komitet Rewitalizacji”.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta.