Nowy okres dla świadczenia „Rodzina 500+”

Logo programu

Centrum Pomocy Socjalnej przypomina, iż od 1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy na lata 2017/2018  i osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia nowego wniosku.

Na nowy okres zasiłkowy niezmiennie obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 800zł/1200zł przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze/jedyne dziecko. Wersyfikacji podlega dochód osiągnięty w roku 2016.

Ważna zmiana nastąpi dla osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka/dzieci. Rodzic chcąc nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) w nowym okresie zasiłkowym będzie musiał przedstawić tytułu wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd potwierdzający ustalone alimenty na rzecz dziecka wypłacane od drugiego rodzica, chyba że:

  • drugie z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zmiana dotyczyć będzie także osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym. Na nowy okres kwota zaliczana do dochodu ogłaszana będzie corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny

Wnioski na nowy okres można składać od 1 sierpnia 2017 roku:

 w siedzibie Centrum przy ul.Wolności 26 pok.4 lub piętro wejście z boku (tu wyłącznie 500+)

– online: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Uwaga: na nowy okres będą obowiązywać nowe wzory wniosków które będą dostępne na stronie Centrum Pomocy Socjalnej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – obecnie trwają jeszcze prace legislacyjne więc ośrodki nie posiadają papierowej wersji wniosku. Wnioski wypełniane online będą w wersji obowiązującej po 1 sierpnia 2017r.

Ponadto osoby zainteresowane świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym informujemy, iż  także od sierpnia można składać wnioski osobiście lub online za pośrednictwem portali ministerialnych, które zostały wyżej wymienione.

Przypominamy: środa jest dniem wewnętrznym, wówczas pracownicy Sekcji weryfikują wnioski i występują do innych instytucji o dane niezbędne do wydania decyzji rozstrzygającej, np. Urzędu Skarbowego w zakresie rocznego rozliczenia podatkowego (klient nie musi przynosić dokumentu), ZUS/KRUS/PUP o prawie do ubezpieczenia zdrowotnego i otrzymywanych świadczeniach, etc.

 

Informacja wytworzona na dzień 20 lipca 2017 na podstawie materiałów udostępnionych przez MRPiPS

 

Monika Krzemieniewska