XXV Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołów Podlaski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2016r.
 8. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski:
  1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.
  2. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 9. Projekt uchwały RM w spr. przyznania Nagród Rady Miejskiej.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2017.
 11. Projekt uchwały RM w spr. przedłużenia okresu obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12. Projekt uchwały RM w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 13. Projekt uchwały RM w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Projekt uchwały RM w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 16. Projekt uchwały RM w spr. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 17. Projekt uchwały RM w spr. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 18. Projekt uchwały RM w spr. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Podlaski.
 19. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na przekazanie aportu rzeczowego przez Miasto Sokołów Podlaski.
 20. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny na cele publiczne.
 21. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Miasta Sokołów Podlaski na okres powyżej 3 lat.
 22. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. przeprowadzonej kontroli.
 23. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sokołów Podlaski za rok 2016.
 24. Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Miejskiej.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie Sesji.