Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sokołowie Podlaskim

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Węgrowskiej 22 w Sokołowie Podlaskim.

Szczegółowe wymagania dotyczące kandydatów na stanowisko dyrektora oraz termin składania ofert określa ogłoszenie stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 90/2017 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 1 czerwca 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2017
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 1 czerwca 2017 r.

BURMISTRZ MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

Ogłasza Konkurs
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
przy ul. Węgrowskiej 22 w Sokołowie Podlaskim

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskał:
– co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
– pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
– w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz.1379, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 168, z późn. zm).
2. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) spełniającym wymagania określone w pkt. 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3. Jest osobą niebędącą nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
– posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
– ukończyła studia magisterskie,
– posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
– ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
– nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
– spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b), e), g), i).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa pkt. 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1, pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z póź. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.),
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sokołowie Podlaskim” w terminie do dnia 16 czerwca 2017 roku do godz. 16:00 na adres: Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie odrębnym pismem.

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski

/-/Bogusław Karakula

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej