Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej dot. otwartego naboru na partnerów spoza sektora finansów publicznych

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej dot. otwartego naboru na partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI – jakość życia, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

foto: Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej dot. otwartego naboru na partnerów spoza sektora finansów publicznych - logo 1024x194

Protokół komisji konkursowej (do pobrania)