„Sokołowska Rodzina 3+” – duże zainteresowanie programem

Logo programu "Sokołowska Rodzina 3+"

Wciąż nie brakuje w Sokołowie Podlaskim rodzin, które chcą dołączyć do Programu „Sokołowska Rodzina 3+”. Programu, który funkcjonuje w mieście już od 1 września 2013 roku.

Według założeń ówczesnego Regulaminu Programu uprawnionymi do korzystania z karty „Sokołowska Rodzina 3+” byli członkowie rodzin wielodzietnych (z co najmniej trojgiem dzieci) i rodzin zastępczych (posiadających przynajmniej jedno dziecko), zamieszkujących na terenie miasta Sokołów Podlaski. Program wprowadzał dla rodzin objętych programem zniżkę w wysokości do 50% w zakupie biletów wstępu na miejskie obiekty sportowo-rekreacyjne oraz zniżkę w wysokości do 50% w zakupie biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne organizowane przez miejskie instytucje kultury.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2014 roku do programu wprowadzono zmiany, które dotyczyły wprowadzenia m.in. zniżki w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski, w wysokości i na zasadach ustalonych w drodze odrębnej uchwały (zniżka w wysokości 50%). Kiedy został utworzony w Sokołowie Podlaskim żłobek do uchwały dodano zapis umożliwiający rodzinom uczestniczącym w programie skorzystanie ze zniżki również w tej placówce.

4 listopada 2014 roku Rada Miejska uchwaliła kolejne zmiany, które objęły rodziny wychowujące lub sprawujące opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi. Co ważne, podobnie jak w przypadku rodzin zastępczych, w programie mogły od tego momentu uczestniczyć rodziny wychowujące lub sprawujące opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi niezależnie od ilości wychowywanych dzieci.

Początkowo Program „Sokołowska Rodzina 3+” został wprowadzony na dwa lata. Jednak ogromne zainteresowanie programem spowodowało podjęcie przez samorząd miejski działań na rzecz przedłużenia jego obowiązywania. Wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2015 roku zmiany w Regulaminie Programu pozwoliły wszystkim rodzinom przedłużyć datę ważności kart, która upływała 1 września 2015 roku.

Od września 2015 roku karta jest wydawana do osiągnięcia pełnoletniości dla nieletnich beneficjentów programu, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia dla dzieci, które uczą się lub studiują bądź z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do dnia utraty uprawnień do programu przez najmłodsze dziecko dla rodziców, osób samotnie wychowujących dzieci bądź opiekunów prawnych. Wprowadzone zmiany pozwoliły na wydawanie kart członkom rodzin na okres dłuższy niż 2 lata.

Obecnie w samorządowym programie uczestniczą 263 rodziny (1266 osób). W programie może uczestniczyć rodzina niezależnie od osiąganego dochodu. Karta programu uprawnia nie tylko do wspomnianych zniżek w zakupie biletów wstępu na miejskie obiekty sportowo-rekreacyjne i płatne imprezy kulturalne (w Sokołowskim Ośrodku Kultury oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji) czy też dla każdego dziecka korzystającego z wychowania przedszkolnego lub ze żłobka, ale także do skorzystania ze zniżek u 23 partnerów programu „Sokołowska Rodzina 3+”. Są to sokołowscy przedsiębiorcy, którzy już od 2013 roku współpracują z samorządem miejskim i wspierają rodziny uczestniczące w programie. Partnerzy programu oferują ulgi na artykuły spożywcze, artykuły AGD i RTV, artykuły przemysłowe, artykuły biurowe i papiernicze, artykuły elektroniczne, usługi informatyczne, motoryzację, paliwa, akcesoria telefoniczne, budownictwo – usługi i sprzedaż towarów, gastronomię, wypoczynek rodzinny, stomatologię, medycynę, naukę jazdy, odzież i obuwie oraz usługi telekomunikacyjne. Między innymi szeroka oferta partnerów programu powoduje, że wciąż dołączają do niego nowe rodziny z terenu miasta.