XXI Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2016r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski.
 7. Projekt uchwały RM w spr. określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 8. Projekt uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2017-2028.
 9. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2017.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 10. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok”.
 11. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny dla miasta Sokołów Podlaski na lata 2016-2018”.
 12. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 dla miasta Sokołów Podlaski”.
 13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 14. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 15. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 16. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Miejskiej.
 17. Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Miejskiej.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie Sesji.