XIX sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 listopada 2016r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2016.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2016-2028.
 8. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski.
 9. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 11. Projekt uchwały RM w spr. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołów Podlaski w roku szkolnym 2015/2016.
 14. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski za lata 2014-2015.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 16. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 17. Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Miejskiej.
 18. Sprawy różne.
 19.  Zamknięcie Sesji.