Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów dla projektu „Podniesienie jakości powietrza poprzez instalację OZE w Sokołowie Podlaskim”

Miasto Sokołów Podlaski ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu realizowanego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”.

Konkurs na wybór partnerów prowadzony jest zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 zamieszczone są na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości powietrza poprzez instalację OZE w Sokołowie Podlaskim”.

Projekt obejmować będzie zakup i instalację odnawialnych źródeł energii zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców dla istniejących budynków jednorodzinnych i budynków użyteczności publicznej oraz przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców Sokołowa Podlaskiego.

Przy wyborze Partnera/ Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
  3. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w partnerstwie z instytucją publiczną.
  4. Proponowany zakres merytoryczny przewidziany do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
  5. Posiadany potencjał kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.
  6. Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 09.09.2016r. do 30.09.2016 roku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór na Partnerów dla projektu „Podniesienie jakości powietrza poprzez instalację OZE w Sokołowie Podlaskim” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, 08- 300 Sokołów Podlaski

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Urząd Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski, Wydział Funduszy, 25 781 75 63/61, e-mail: j.celinski@sokolowpodl.pl

Do pobrania: