Możliwość dofinansowania zakupu kotła w ramach modernizacji indywidualnych źródeł ciepła

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego uprzejmie informuje, że w ramach poprawy jakości powietrza, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stworzył osobom fizycznym (w tym wspólnotom mieszkaniowym), które nie prowadzą i nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej w miejscu realizacji zadania (w tym w okresie trwałości projektu tj. przez 5 lat od daty zakończenia zadania), możliwość ubiegania się za pośrednictwem tut. Urzędu Miasta, o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, tj.: wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.       

Dotacja w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych, tj. wyłącznie zakupu kotła wraz z  czujnikiem tlenku węgla, nie może przekroczyć kwoty 5000,00 zł dla korzystającego z przyznanej dotacji.

Pozostałe koszty związane z finansowaniem zadanie tj. demontaż starej instalacji źródła ciepła, montaż nowej kotłowni, roboty instalacyjne itp. ponoszą użytkownicy ostateczni.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie, można uzyskać w Urzędzie Miasta, pok.  33,34 lub telefonicznie pod nr tel. 781 75 61, 781 75 63.

Zgłoszenie osób planujących wymianę źródła ciepła w roku bieżącym, przyjmowane będą w ww. pokojach w terminie do 23 września br. – wymagane prawomocne pozwolenie na budowę instalacji gazowej.

Zgłoszenie do programu