XVII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 czerwca 2016r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim nt. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2016.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim.
 9. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sokołów Podlaski na lata 2015-2032”.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.
 11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 13. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 14. Projekt uchwały RM w spr. przyznania Nagrody Rady Miejskiej.
 15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku.
 16. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sokołów Podlaski za rok 2015.
 17. Przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Miejskiej.
 18. Przyjęcie protokołu XVI Sesji Rady Miejskiej.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie Sesji.