Oferta cenowa na zadanie pn.: „Program Rewitalizacji dla Miasta Sokołów Podlaski”

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Miasto Sokołów Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Program Rewitalizacji dla Miasta Sokołów Podlaski”, jako zamówienia poniżej 30 tys. euro.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Opracowanie programu rewitalizacji”

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5 ma obejmować całość zamówienia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Prace konsultacyjno-doradcze dotyczące prowadzenia procesu przygotowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Sokołów Podlaski obejmujące:
 3. Przygotowanie i monitorowanie harmonogramu prac nad Programem Rewitalizacji,
 4. Konsultacje projektów uchwał dot. procesu przygotowania i zatwierdzenia Programu Rewitalizacji.
 5. Opracowanie Programu Rewitalizacji wraz z zapewnieniem udziału interesariuszy, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
 6. Program Rewitalizacji obejmować będzie następującą strukturę:
 7. Opracowanie diagnozy oraz określenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji;
 8. Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy;
 9. Diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych;
 10. Zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów zdegradowanych, tj. określenie, w oparciu o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów wymagających wsparcia;
 11. Wizję wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji);
 12. Identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych;
 13. Wykaz dopełniających się wzajemnie najważniejszych przedsięwzięć i głównych
 14. Ogólny (zbiorczy) opis innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych
 15. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;
 16. Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 7 oraz 8, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);
 17. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;
 18. System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji;
 19. System monitoringu skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.
 20. Zapewnienie partycypacji społecznej w formie:
 21. zbierania uwag za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez okres pracy nad Programem Rewitalizacji,
 22. spotkań i warsztatów (min. 1 przed wyznaczeniem obszarów i min. 3 po wyznaczeniu obszarów – po 1 w każdym obszarze przewidzianym do objęcia rewitalizacją),
 23. przygotowywania/konsultowania projektów obwieszczeń, artykułów w prasie lokalnej, informacji publikowanych na stronach BIP, informacji podsumowujących przebieg konsultacji społecznych.
 1. Wymagany termin realizacji umowy: 30 października 2016 roku.
 1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

 1. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty:

1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru,

2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego oferenta do występowania w obrocie prawnym wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta) – jeżeli oferent posiada,

3/ oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki:

a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,

b/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej oferty  cenowej:

W cenę oferty należy wliczyć:

 1. a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 2. b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez oferenta za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 1. Miejsce i termin złożenia  oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 11 kwietnia 2016r., do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski.

Oferta  otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty  cenowej:

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 11 kwietnia 2016 r. o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego w Sali konferencyjnej małej Urzędu Miasta I piętro

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Maria Truszkowska – Sekretarz Miasta, tel. 025 781 75 14

Krzysztof Krysiak – Inspektor ds. Zamówień Publicznych, tel. 025 781 75 62

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty  cenowej wybrany  oferent ma podpisać umowę  w siedzibie zamawiającego

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.

 

W załączeniu:

 1. Wzór druku dla „oferty cenowej”
 2. Wzór umowy
 3. Wzór oświadczenia

Rozstrzygnięcie