Rodzina 500+ w Sokołowie Podlaskim

Logo programu

Od 1 kwietnia 2016 roku trwa Rządowy Program „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, powszechnie zwany Programem „500 +”. W Sokołowie Podlaskim realizatorem Programu jest Centrum Pomocy Socjalnej mające swą siedzibę przy ul. Wolności 26.

Centrum jest organem właściwym do rozpatrywania wniosków wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.

O świadczenia mogą ubiegać się rodzice / opiekunowie sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku do 18 roku życia, zamieszkującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzice/opiekunowie dziecka mogą otrzymywać świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. bądź 1 200zł. jeżeli w rodzinie wychowuje się osoba niepełnosprawna. Do  składu rodziny zaliczane są pozostające na utrzymaniu osoby do ukończenia 25 roku życia. Ponad to, wliczane są osoby, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Weryfikacji podlega dochód osiągnięty w roku poprzedzającym okres zasiłkowy z uwzględnieniem dochodu uzyskanego oraz odliczeniem dochodu utraconego.

Świadczenie na każde kolejne dziecko przyznawane jest niezależnie od osiąganego dochodu, jednak w przypadku deklarowania samotnego wychowywania, rodzic/opiekun zobowiązany jest okazać się prawomocnym wyrokiem sądowym bądź ugodą zawartą przed sądem o ustalonym obowiązku alimentacji przez drugiego z rodziców, chyba że:

  • drugie z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać osobiście w siedzibie Centrum, w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, bankowości elektronicznej, e-PUAP lub wersję papierową przesłać na adres Centrum Pomocy Socjalnej ul. Wolności 26, 08-300 Sokołów Podlaski.

Wnioski można pobrać w instytucji bądź ze strony internetowej Centrum lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.