Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r poz.23) oraz z art. 54 ust. 2, art. 30, art. 39 ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 24.10.2013r. poz. 1235 ze zm.)

Informuję

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sokołów Podlaski na lata 2015 – 2032 

wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko”

oraz o możliwości zapoznania się z dokumentami w/w projektów w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa.

Procedura Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych oddziaływań na środowisko, które mogą zaistnieć, w związku z wdrożeniem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sokołów Podlaski na lata 2015 – 2032”.

Projekty ww. dokumentów zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Sokołów Podlaski www.sokolowpodl.pl od dnia 7 marca 2016r.

W.w dokumenty oraz dodatkowa dokumentacja, tj. opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące projektu dokumentu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 54 ustawy OOŚ zostały wyłożone do wglądu siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 41.

Informuję, że zgodnie z art. 29 ustawy OOŚ każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej um@sokolowpodl.pl bez koniecz­ności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) oraz w Urzędzie Miasta, pokój nr 41  od dnia 7 marca 2016 r., przez okres 21 dni, tj. do dnia 29 marca 2016r. w godzinach od 8.00 do godz. 16.00. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski.

PODANO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim
  2. Umieszczenie na stronie internetowej – www.sokolowpodl.pl