Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski”

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 27.02.2013, poz.267 ze zm.) oraz z art.54 ust.2, art.30, art.39 ust.1, pkt 2, 3, 4, 5 i ust.2 oraz art.40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 24.10.2013r., poz.1235 ze zm.) Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko” oraz o możliwości zapoznania się z dokumentami w/w projektów w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa.

Procedura Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych oddziaływań na środowisko, które mogą zaistnieć, w związku z wdrożeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski. Wymienione dokumenty oraz dodatkowa dokumentacja, tj. opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące projektu dokumentu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, o których mowa w art.54 ustawy OOŚ, zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 41.

Zgodnie z art.29 ustawy OOŚ każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail um@sokolowpodl.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn. zm.) oraz w Urzędzie Miasta, pokój nr 41, od dnia 30 lipca 2015r., przez okres 21 dni, tj. do dnia 21 sierpnia 2015r. w godzinach od 8.00 do godz. 16.00. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski.

 

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski

Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski